ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BMW GROUP OFFERHUB

I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите правила („Правилата“) съдържат условията за използване от страна на Клиент (както е определен в раздел I.2. по-долу) на интернет платформата („BMW Group Offerhub“), разработена и администрирана от „БМВ България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ 55, ЕКСПО 2000, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 205444025,, електронна поща: info.bg@bmwgroup.com, тел. №: 0800 20 230 и адрес на интернет страница: https://www.bmw.bg/, („БМВ България“). BMW Group Offerhub дава възможност на Клиентите да направят резервация („Резервация“) на нови и употребявани автомобили с марка „BMW“ и „MINI“ („Превозни средства“), предлагани от партньори на BMW („Продавачи“) за Резервация в BMW Group Offerhub, както и да използват други функционалности, предоставени от BMW (примери за които са дадени в раздел II.1. по-долу).

 2. Клиентът е или (i) физическо лице, което използва BMW Group Offerhub за цели, които пряко не са свързани с неговата/нейната търговска или професионална дейност, така че той/тя е потребител по смисъла на българския Закон за защита на потребителите, или (ii) дружество или физическо лице, което извършва професионална или търговска дейност.

 3. Правилата за Резервация - която е договор между Клиента и Продавача - се предоставят на Клиента отделно, преди да направи Резервация, и трябва да бъдат приети от Клиента, за да резервира Превозно средство в BMW Group Offerhub. BMW не е страна по договора за резервация (чийто предмет е Резервацията), нито по който и да е последващ договор за продажба между Клиента и Продавача. Администраторът на BMW Group Offerhub се счита за доставчик на услуги на информационното общество съгласно българския Закон за електронната търговия; дейността му съгласно съответния закон се контролира от Комисията за защита на потребителите.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА BMW GROUP OFFERHUB

1. BMW Group Offerhub е онлайн база данни, чрез която Клиентите могат да получат информация за Превозните средства, предлагани от Продавачите, и могат да направят Резервация на избраното от тях Превозно средство, както и да използват всички други функционалности, предлагани от BMW. BMW Group Offerhub може например да предостави на Клиентите следните възможности:

1.1.    Да изберат и посочат Превозно средство, което желаят да резервират;

1.2.    Да посочат допълнителните услуги, свързани с Превозното средство, които Клиентът би желал да получи, когато BMW Group Offerhub съдържа информация за тях;

1.3.    Да посочат предпочитания начин и условия за доставка на Превозните средства (получаване на Превозното средство от склада на съответния Продавач или доставка на Превозното средство на адрес, посочен от Клиента);

1.4.    Да посочат предпочитания метод и условия за плащане на цената на Превозното средство;

1.5.    Да предоставят лични данни във връзка с подаване на Резервация;

1.6.    Да одобрят и изпратят Резервация с посочената по-горе информация;

1.7.    Да получат информация във връзка с Превозните средства и услугите, предлагани в BMW Group Offerhub;

1.8.    Да получат информация за нови стоки и услуги, предлагани в BMW Group Offerhub;

1.9.    Да запазят информация за избрани Превозни средства като любими или да запазят търсения, направени от Клиента;

1.10.  Да проверят Резервациите, направени от Клиента, и техния статус.

BMW може също така да добавя нови функционалности към BMW Group Offerhub или да премахва такива функционалности.

2. Приема се, че електронните изявления, направени от Клиента чрез използване на BMW Group Offerhub, са направени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при попълване на регистрацията и/или извършване на Резервацията.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА OFFERHUB НА BMW GROUP

 1. За да може да използва BMW Group Offerhub за всички услуги, предоставяни в него, Клиентът трябва да се регистрира в портала myBMW. След като се регистрира, Клиентът влиза в BMW Group Offerhub, като въвежда избрания от него/нея BMW Group (Вход) Login.

 2. За да използвате BMW Group Offerhub, е необходимо да разполагате с компютър с интернет връзка и актуална версия на интернет браузър.

 3. Клиентът не може да предоставя незаконно съдържание в BMW Group Offerhub.

 4. Всякакви оплаквания относно работата на BMW Group Offerhub и/или искания на Клиенти Продавачът да се свърже с тях на необвързваща основа могат да бъдат съобщени чрез формуляра за контакт на адрес: https://www.bmw.bg/forms/rfc/rfc.html

 5. Клиентът, доколкото е потребител, има право на алтернативно разрешаване на спорове („АРС“) чрез избрани от него органи за АРС. Клиентът подава предложение до съответния орган за АРС, включен в списъка на Министерството на икономиката на Република България, достъпен на: https://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-zaalternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html. Изискванията за започване на АРС са включени в българския Закон за защита на потребителите. Правото на Клиента да се обърне към общ съд не е засегнато.

 6. BMW има готовност да работи съвместно с медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите при българския министър на правосъдието (достъпно на mediation.mjs.bg/Register/Mediators) извън съдебно разрешаване на спорове с бизнес Клинети, във връзка с предоставянето на BMW Group Offerhub, при условията на член 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150. Извънсъдебното разрешаване на спорове чрез медиация се извършва по реда на чл. 2 от българския Закон за медиацията. Правото на клиента да се обърне към общия съд не е засегнато.

 7. Използването на BMW Group Offerhub е безплатно, така че Клиентът поема само стандартните разходи, начислявани от доставчиците на избраните средства за комуникация (напр. телефон, интернет, поща, куриер и др.).

 8. Правилата уреждат отношенията между BMW и Клиента по отношение на използването от Клиента на BMW Group Offerhub и са задължителни за тях. Правилата са на български език.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „БМВ България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ 55, ЕКСПО 2000, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 205444025, е администратор на лични данни, предоставени от Клиента във връзка с използването на BMW Group Offerhub. При съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Клиентът или, когато Клиентът е дружество, представителите на Клиента, имат право да поискат достъп до и коригиране или изтриване на личните данни, или ограничаване на обработването на лични данни, право на възражение срещу обработването на лични данни, както и право на преносимост на данните. Повече информация за това как „БМВ България“ ЕООД обработва личните данни на Клиентите, съответно на представители на Клиентите, можете да намерите тук: https://www.bmw.bg/bg/footer/metanavigation/data-privacy.html

 2. Продавачът е администратор на лични данни, предоставени от Клиента за целите на сключването и изпълнението на договора между Клиента и Продавача. При съобразяване с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, Клиентът или, когато Клиентът е дружество, представителите на Клиента, имат право да поискат достъп до и коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, право на възражение срещу обработването на лични данни, както и право на преносимост на данните. Данните за контакт с Продавача и повече информация за това как Продавачът обработва личните данни на Клиентите, съответно на представители на Клиентите, са налични в момента на извършване на сключване на по договора за Резервацията.